De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.zonnepanelen-zuid-holland.nl. Door deze website te bezoeken en/of op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Zonnepanelen-Zuid-Holland spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Zonnepanelen-Zuid-Holland als portal fungeert volledig en juist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De informatie die Zonnepanelen-Zuid-Holland aanbied op de website is bedoeld als algemene informatie verstrekking. Bepaalde links in de website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen, waarover Zonnepanelen-Zuid-Holland geen zeggenschap heeft. Zonnepanelen-Zuid-Holland, noch enige van haar partners of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Zonnepanelen-Zuid-Holland vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten. Tevens is Zonnepanelen-Zuid-Holland niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie op de website toegankelijk maakt.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Zonnepanelen-Zuid-Holland. Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze disclaimer gewoon van toepassing.

Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband hebben met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in Nederland.